Homepage Astrologer: Dr.A.S.Kalra Documents of Dr.A.S.Kalra Astrology (On Phone) Astrology (In Person) Astrology Course Astrology Lessons Contact Us

List or Directory of Ashrams in Haridwar, India

(Dr.A.S.Kalra Astrologer)

(STD code of Haridwar: 01334)

List of Ashrams in Haridwar (Part-1)

S.No.AshramPhone No.
1Prem Nagar Ashram

www.premnagarashram.com
226345
2Jai Ram Ashram260166
3Ved Niketan260768
4Dashnam Sanyas Ashram261706
5Kamal Das Kutiya261250
6Vasudev Ashram260424
7Pawan/Pavan Dham Ashram260400
8Shri Swami Narayan Ashram261008
9Lalita Ashram Annapurna Dham261635
10Tulsi Manas Mandir260799
11Bhooma Niketan or Bhuma Niketan260173
12Parmarth Ashram261773
13Bharat Mata Mandir260256

List of Ashrams in Haridwar (Part-2)

S.No.AshramPhone No.
14Kachi Ashram260621
15Ajar Dham260203
16Gita Kutir or Geeta Kuteer260285
17Sapt Rishi Ashram261702
18Shanti Kunj Ashram260403
19Ganga Swarup (or Swaroop) Ashram260960
20Doodha Dhari (or Dudha Dhari) Ashram261720
21Ram Niketan260007
22Chetan Jyoti Ashram260574
23Thanaram Ashram260387
24Nirdhan Niketan Ashram260043
25Keshav Ashram226652
26Anand Van Samadhi224579

List of Ashrams in Haridwar (Part-3)

S.No.AshramPhone No.
27Divya Yog Mandir246737
28Devpura Ashram225271
29Shri Bhagwant DhamNA
30Sadhu Bela Atithaiyam261736
31Tatumbari Ashram261602
32Dhanshyam Bhavan260187
33Shri Dhar Dham260467
34Sant Mandal Ashram260726
35Keshav Ashram226652
36Surt Giri Bangla210448
37Avdhoot Jagat Ram Udaseen Asham210889
38Nityanand Bramchari AshramNA

Google / By Ajit Kalra / Author: Ajit KalraAshrams in Haridwar, Ashrams in Haridwar India, Ashrams in Haridwar to stay, List of Ashrams in Haridwar, Good Ashrams in Haridwar, Ashrams in Haridwar near Railway Station, Ashrams in Haridwar near Ganga Ghat, Ashrams in Haridwar near Har ki Pauri, Ashrams in Haridwar for accomodation, Dharamshalas and Ashrams in Haridwar, Ashrams and Dharamshalas in Haridwar, Best Ashrams in Haridwar, Famous Ashrams in Haridwar, Top 10 Ashrams in Haridwar