Homepage Astrologer: Dr.A.S.Kalra Astrology (on Phone) Astrology (in Person) Inputs Required by email Fees (on Phone) Fees (in Person) Modes of Payment Contact Us


List or Directory of Ashrams in Haridwar India
AshramPhone No. (STD: 01334)
Prem Nagar Ashram226345
Jai Ram Ashram260166
Ved Niketan260768
Dashnam Sanyas Ashram261706
Kamal Das Kutiya261250
Vasudev Ashram260424
Pawan/Pavan Dham Ashram260400
Shri Swami Narayan Ashram261008
Lalita Ashram Annapurna Dham261635
Tulsi Manas Mandir260799
Bhooma Niketan or Bhuma Niketan260173
Parmarth Ashram261773
Bharat Mata Mandir260256
Kachi Ashram260621
Ajar Dham260203
Gita Kutir or Geeta Kuteer260285
Sapt Rishi Ashram261702
Shanti Kunj Ashram260403
Ganga Swarup (or Swaroop) Ashram260960
Doodha Dhari (or Dudha Dhari) Ashram261720
Ram Niketan260007
Chetan Jyoti Ashram260574
Thanaram Ashram260387
Nirdhan Niketan Ashram260043
Keshav Ashram226652
Anand Van Samadhi224579
Divya Yog Mandir246737
Devpura Ashram225271
Shri Bhagwant DhamNA
Sadhu Bela Atithaiyam261736
Tatumbari Ashram261602
Dhanshyam Bhavan260187
Shri Dhar Dham260467
Sant Mandal Ashram260726
Keshav Ashram226652
Surt Giri Bangla210448
Avdhoot Jagat Ram Udaseen Asham210889
Nityanand Bramchari AshramNAGoogle / By Ajit Kalra / Author: Ajit Kalra
Ashrams in Haridwar, Ashrams in India, List of Ashrams in India, Directory of Ashrams in India, List of Ashrams in India, Directory of Ashrams in Haridwar India, Ashrams in Haridwar to stay, Haridwar Ashrams Stay, Ashrams in Haridwar India, Ashrams in Haridwar Shanikunj, Best Ashrams in Haridwar, Famous Ashrams in Haridwar, Ashrams and Dharamshalas in Haridwar, Dharamshalas and Ashrams in Haridwar